Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap Thermopatch B.V. te Almere.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 17 december 2020 onder nummer 39032204 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Thermopatch B.V. verrichte rechtshandelingen en op alle met Thermopatch B.V. gesloten overeenkomsten.

1.2
Indien een met Thermopatch B.V. gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleren deze afwijkende bepalingen uit de overeenkomst en blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3
In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijk nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze voorwaarden behouden blijft.

Artikel 2 Aanbiedingen

Aanbiedingen van Thermopatch B.V. zijn, tenzij in voorkomende gevallen daaraan een andere termijn wordt verbonden, geldig gedurende twee maanden na de datum daarvan, doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Thermopatch B.V. is te allen tijde gerechtigd om aanbiedingen in te trekken.

Artikel 3 Aflevering en Risico

3.1
De door Thermopatch B.V. opgegeven aflevertermijn zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn dient Thermopatch B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.2
De door Thermopatch B.V. opgegeven aflevertermijn vangt niet eerder aan dan nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst voor Thermopatch B.V. redelijkerwijs benodigde gegevens en/of materialen bij Thermopatch B.V. bekend en/of door Thermopatch B.V. ontvangen zijn.

3.3
Aflevering geschiedt op de overeengekomen plaats en conform de tussen partijen overeengekomen ICC Incoterm.

3.4
Thermopatch B.V. is gerechtigd de aflevering van de zaken op te schorten, wanneer koper in gebreke is met de betaling van de terzake verschuldigde geldsom, alsmede wanneer koper in gebreke is met de betaling van een geldsom uit hoofde van een of meer andere met Thermopatch B.V. gesloten overeenkomsten en/of wanneer koper in gebreke is met het stellen van een krachtens deze Algemene Voorwaarden door Thermopatch B.V. verlangde zekerheid.

3.5
De gekochte zaken komen voor risico van de koper, uiterlijk vanaf het moment dat de zaken door of namens hem in ontvangst zijn genomen en zoveel eerder als voortvloeit uit de tussen partijen overeengekomen ICC Incoterm. De zaken komen eveneens voor risico van koper, vanaf het moment waarop door enig doen of nalaten van koper en/of door enige aan hem toe te rekenen omstandigheid aflevering door Thermopatch B.V. wordt verhinderd.

Artikel 4 Prijs

De door Thermopatch B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en in EURO en exclusief kosten, tenzij anders is vermeld.

Artikel 5 Betaling

5.1
Betaling dient uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden. Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Thermopatch B.V.

5.2
Indien betaling binnen 10 dagen heeft plaatsgevonden, heeft koper/opdrachtgever recht op een betalingskorting van 2%.

5.3
Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Thermopatch B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd onze overige rechten uit de overeenkomst, deze voorwaarden en de Wet.

5.4
Van koper ontvangen betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de verschenen rente, vervolgens in mindering op de kosten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de door Thermopatch gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten, en tenslotte in mindering op de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan, zelfs al vermeld koper dat de betaling betrekking heeft op een andere schuld van koper aan Thermopatch B.V.

5.5
Wanneer koper niet binnen 30 dagen heeft betaald, is hij de wettelijke rente verschuldigd over het nog te betalen bedrag over de periode dat hij met de voldoening daarvan in verzuim is geweest, welke rente alsdan verschuldigd is vanaf de factuurdatum.

5.6
Indien betaling van het verschuldigde bedrag niet of niet tijdig plaats vindt en Thermopatch B.V. in verband daarmee kosten maakt, is koper aan Thermopatch B.V. vergoeding van de daadwerkelijk (zowel in rechte als daarbuiten) gemaakte kosten (daaronder onder andere, maar niet uitsluitend begrepen: griffierechten, deurwaarderskosten en advocaatkosten) verschuldigd.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en Pandrecht

6.1
Thermopatch B.V. behoudt zich het eigendom voor van alle door haar. aan koper krachtens een koopovereenkomst afgeleverde of nog af te leveren zaken, totdat de koopprijs van deze zaken geheel is voldaan. Indien Thermopatch B.V. krachtens zodanige overeenkomst ten behoeve en voor rekening van koper tevens werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de koper ook de daarmee verband houdende factuur van Thermopatch B.V. heeft voldaan.

6.2
Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

6.3
Het is koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen met dezelfde strekking als het bepaalde in artikel 6.1. Koper verbindt zich voorts om vorderingen die hij heeft uit hoofde van de verkoop en levering van zaken waar een eigendomsvoorbehoud van Thermopatch B.V. op rust niet aan derden te cederen of te verpanden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Thermopatch B.V. De koper verbindt zich verder om voornoemde vorderingen op zijn afnemers, zodra Thermopatch B.V. de wens daartoe te kennen heeft gegeven, aan Thermopatch B.V. te verpanden tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook op de koper.

6.4
Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom aan de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Thermopatch B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3: 237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die zij uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben of verkrijgen. Koper verplicht zich om op eerste verzoek van Thermopatch al datgene te doen wat noodzakelijk mocht zijn in verband met voornoemde verpanding, waaronder – maar niet beperkt tot – het ondertekenen van een daartoe strekkende pandakte.

6.5
De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van Thermopatch B.V. en afgescheiden te bewaren. De koper is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan Thermopatch B.V. op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekering zullen, zodra Thermopatch B.V. te kennen geeft dit te wensen, aan Thermopatch B.V. worden verpand op de wijze zoals aangegeven in artikel 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen op de koper.

6.6
Indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Thermopatch B.V. te kort schiet of Thermopatch B.V. goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen te kort zal schieten, zal koper de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op eerste verzoek aan Thermopatch terug geven. Eventuele gedeeltelijke creditering van de koopprijs zal geschieden tegen de marktwaarde die de zaken op dat moment hebben, welke creditering in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs. De op de terugneming gevallen kosten zullen in mindering strekken op voornoemde creditering.

6.7
Indien teruggave niet conform het vorige artikellid plaatsvindt, is koper aan Thermopatch B.V. een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete verschuldigd van 10% van het door Koper aan Thermopatch B.V. verschuldigde, per dag of een gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichting tot teruggave, onverminderd haar overige rechten uit de met koper gesloten overeenkomst, de Wet en deze voorwaarden.

Artikel 7 Klachten

7.1
Klachten over gebreken aan afgeleverde zaken die bij of kort na aflevering zichtbaar zijn of na enig onderzoek aan het licht behoren te komen, dienen door de koper binnen een maand na de aflevering schriftelijk bij Thermopatch B.V. te worden gemeld, bij gebreke waarvan koper geen aanspraak meer kan maken op vervanging, herstel, schadevergoeding en/of ontbinding.

7.2
Klachten over gebreken aan afgeleverde zaken die niet eerder dan na verloop van tijd kunnen worden ontdekt, dienen door koper binnen 14 dagen nadat hij dat gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk bij Thermopatch B.V. te worden gemeld. De in deze bepaling bedoelde klachten zijn niet ontvankelijk na verloop van één jaar na de aflevering.

7.3
Wanneer een klacht met betrekking tot afgeleverde zaken door Thermopatch B.V. gegrond wordt bevonden, is Thermopatch B.V. niet eerder dan nadat Thermopatch B.V. de gebrekkige zaken van koper retour heeft ontvangen tot herstel en/of vervanging gehouden.

7.4
Indien de klacht gegrond is, staat het ter beoordeling van Thermopatch B.V. of zij tot herstel of vervanging overgaat en is zij overigens gerechtigd in plaats daarvan de koopprijs terug te betalen, dan wel een prijskorting te verlenen.

7.5
Bij klachten dient het onbetwiste gedeelte van de factuur van Thermopatch B.V. – althans het gedeelte dat niet ziet op de zaken waar de klacht betrekking op heeft – steeds op de aangegeven betaaldatum te worden voldaan.

Artikel 8 Garantie

8.1
Thermopatch B.V. garandeert het goed functioneren van gekochte nieuwe machines/apparaten gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf het moment van aflevering. De garantie houdt in dat Thermopatch B.V. alle onderdelen waaraan uit hoofde van ondeugdelijke constructie enig gebrek mocht ontstaan dat het normaal functioneren van de machine/het apparaat onmogelijk maakt, kosteloos zullen herstellen of door andere onderdelen zullen vervangen, een en ander naar keuze van koper.

8.2
Gebreken aan de navolgende onderdelen vallen niet onder de garantie: teflon platen, rubber kussen, printplaten, bi-metaal thermostaten, ink ribbon guide plates, printkoppen en thermometers.

8.3
De aanspraak op garantie vervalt indien:
a) koper Thermopatch B.V. niet binnen uiterlijk 14 dagen nadat hij een gebrek heeft geconstateerd of had moeten dan wel redelijkerwijze had kunnen constateren, in kennis stelt van dat gebrek;
b) koper Thermopatch B.V. niet onverwijld in de gelegenheid stelt om het gebrek te onderzoeken en/of te verhelpen;
c) derden (waaronder koper) zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Thermopatch B.V. aan de gekochte zaken werkzaamheden hebben verricht;
d) de machine/het apparaat is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontwikkeld;
e) het gebrek is ontstaan door het niet of niet juist naleven van de gebruiksaanwijzing en/of op andere wijze ondeskundig is gebruikt.

Artikel 9 Gebruiksaanwijzing en Aansprakelijkheid

9.1
Bij de aflevering van gekochte machines/apparaten en emblemen ontvangt koper van Thermopatch B.V. een gebruiksaanwijzing. Mocht koper deze gebruiksaanwijzing niet hebben ontvangen, dan dient hij Thermopatch B.V. daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, waarna Thermopatch B.V. de gebruiksaanwijzing alsnog aan koper zal doen toekomen.

9.2
Wanneer koper handelt in afwijking van de gebruiksaanwijzing komt dit geheel voor zijn risico en is Thermopatch B.V. niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade, ongeacht de aard daarvan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
De aansprakelijkheid van Thermopatch B.V. en de door Thermopatch B.V. ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade van koper, waaronder begrepen omzet- of winstderving, is volledig uitgesloten, behoudens voor zover deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Thermopatch B.V.

10.2
Indien en voor zover op Thermopatch B.V. – niettegenstaande artikel 10.1 – aansprakelijk rust, geldt dat deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt is tot het bedrag dat door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

10.3
Indien en voor zover op Thermopatch B.V. – niettegenstaande artikel 10.1 – aansprakelijkheid rust, maar haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW) ter zake van de betreffende levering.

10.4
Niettegenstaande het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, aanvaardt Thermopatch BV geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door overschrijding van leveringstermijnen.

10.5
Vorderingen tot vergoeding van schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een op Thermopatch B.V. rustende verbintenis of uit onrechtmatige daad, verjaren na verloop van één jaar na de aflevering.

10.6
Thermopatch B.V. is niet aansprakelijk indien de door koper geleden schade het gevolg is van overmacht.

Artikel 11 Overmacht

11.1
Onder overmacht wordt onder meer en derhalve niet uitsluitend verstaan: ieder tekortkoming van (toe-)leveranciers van Thermopatch B.V. in de nakoming van een verbintenis jegens haar, waardoor zij tijdelijk of blijvend niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand of andere vernietigingen in haar onderneming, sabotage, bedrijfsbezettingen en werkstakingen zowel in haar onderneming als bij haar (toe-)leveranciers, stroomstoringen, ernstige vervoerstremmingen en grootschalig ziekteverzuim onder personeel van Thermopatch B.V.

11.2
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Thermopatch B.V. opgeschort en kan de koper geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst ontbinden. Indien de periode waarin Thermopatch B.V. door overmacht haar verbintenissen niet na kan komen echter langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3
Indien Thermopatch B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of indien zij alsdan slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Thermopatch B.V. gerechtigd het reeds geleverde of nog te leveren gedeelte afzonderlijk te factureren en is de koper verplicht de desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11.4
Thermopatch B.V. is eveneens gerechtigd een beroep te doen op overmacht, indien de niet aan haar toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 12 Wanprestatie en Ontbinding

12.1
Wanneer koper in gebreke is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de aflevering moet meewerken, dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten van opslag, beheer e.d. voor zijn rekening.

12.2
Wanneer koper enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, betalingsverplichtingen) niet, niet tijdig, niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, wanneer koper surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, alsmede wanneer te zijnen laste enig beslag wordt gelegd, heeft Thermopatch B.V. het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

Artikel 13 Inlichtingen- en informatieverstrekking

Bij opdrachtovereenkomsten is Thermopatch B.V., teneinde de opdracht op de juiste wijze uit te kunnen voeren, afhankelijk van de juistheid en de volledigheid van de door de opdrachtgever gegeven opdracht en de in dat kader verstrekte inlichtingen en informatie. Indien er in het kader van een opdrachtovereenkomst tussen Thermopatch B.V. en opdrachtgever verschil van mening bestaat over de vraag of Thermopatch B.V. de opdracht op de juiste wijze heeft uitgevoerd, rust de bewijslast ten aanzien van de inhoud van de gegeven opdracht en de volledigheid en de juistheid van de in dat kader door opdrachtgever verstrekte informatie en inlichtingen, bij opdrachtgever.

Artikel 14 Industrieel en intellectueel eigendomsrecht

Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van enig niet van Thermopatch B.V. afkomstig ontwerp, vorm of model, verklaart en garandeert koper/opdrachtgever dat Thermopatch B.V. door het uitvoeren van die opdracht geen inbreuk maakt op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden en verleent koper Thermopatch B.V. voor zover nodig een licentie voor zodanige verveelvoudiging en/of reproductie. Koper/opdrachtgever vrijwaart Thermopatch B.V. in en buiten rechte volledig voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van eventuele onrechtmatige verveelvoudiging of reproductie en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1
Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

15.2
Op alle met Thermopatch B.V. gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag).

15.3
Partijen zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens, feiten en gebeurtenissen, waarvan zij in verband met de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst kennis nemen en waarvan de openbaarmaking de belangen van de andere partij kan schaden. Koper/opdrachtgever zal in geen geval gebruik maken van informatie die hij, op welke wijze dan ook, van Thermopatch B.V. heeft verkregen, waarbij uitdrukkelijk gedoeld wordt op gegevens omtrent cliënten van Thermopatch B.V., tenzij zij daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

15.4
Koper/opdrachtgever zal direct noch indirect personeel van Thermopatch B.V. benaderen teneinde hen over te halen bij hem in dienst te treden, of anderszins wervende activiteiten ondernemen onder personeel van Thermopatch B.V., op straffe van een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete van Є 5.000,- voor iedere overtreding van dit verbod.

U kunt ook onze Algemene Voorwaarden downloaden downloaden (pdf).

Voor een juiste weergave van een pdf is de laatste versie van Adobe Reader noodzakelijk. Deze kunt u gratis verkrijgen bij Adobe.