Home Ogólne warunki

Ogólne warunki

Thermopatch Polska, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej we Wrocławiu, pod numerem KRS 0000282624.

Art. 1 Stosowanie

1.1 Niniejsze Warunki Ogólne będą miały zastosowanie do wszelkich czynności prawnych podejmowanych przez Thermopatch Polska. oraz do wszelkich umów zawartych z Thermopatch Polska.
1.2 W przypadku, gdy umowa zawarta z Thermopatch Polska zawiera postanowienia odbiegające od niniejszych Warunków Ogólnych, obowiązywać będą postanowienia zawarte w umowie w części odbiegającej, natomiast wszelkie pozostałe postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych będą w pełni wiążące.
1.3 W przypadku nieważności jakiegokolwiek z postanowień, pozostałe
artykuły Warunków Ogólnych będą w pełni obowiązywać. Strony uregulują oddzielnym porozumieniem wszelkie kwestie uznane za nieważne.

Art. 2 Oferty

O ile nie uzgodniono innego terminu, oferty składane przez Thermopatch Polska wiążą w okresie dwóch miesięcy od daty ich przedstawienia. Thermopatch Polska ma prawo do wycofywania ofert w każdym momencie.

Art. 3 Dostawa i ryzyko

3.1 Termin dostawy określony przez Thermopatch Polska nie będzie stanowić dokładnej daty dostawy, chyba, że wyraźnie uzgodniono inaczej.
3.2 Termin dostawy określony przez Thermopatch Polska nie rozpocznie się przed dniem, w którym Thermopatch Polska zapozna się i zaakceptuje wcześniej otrzymane dane i/lub materiały w przypadku projektów graficznych, niezbędnych do realizacji umowy.
3.3 Miejscem dostawy będzie miejsce wskazane przez Kupującego na terenie Polski. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, chyba że w ofercie złożonej przez Thermopatch Polska uzgodniono inaczej.
3.4 Thermopatch Polska ma prawo do przesunięcia terminu dostawy towarów w przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty w terminie jakiejkolwiek kwoty z tytułu jakiejkolwiek umowy zawartej z Thermopatch Polska, jak również w przypadku, gdy Kupujący nie udzieli zabezpieczenia wymaganego w ramach niniejszych Warunków Ogólnych.
3.5 Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Kupującego z chwilą wydania mu towaru przez Thermopatch Polska lub z chwilą, gdy wydanie by nastąpiło, gdyby Kupujący nie zaniechał czynności koniecznych do wydania mu towaru.

Art. 4 Cena

Ceny są podawane na zasadzie „ex works” przez Thermopatch Polska, nie zawierają one podatku od towarów i usług VAT i są wyrażone w PLN, chyba, że wskazano inaczej. Koszt dostawy i transportu wskazany jest w art. 3.3 Warunków Ogólnych.

Art. 5 Płatność

5.1 Płatność zostanie dokonana nie później, niż 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba, że uzgodniono inaczej. W przypadku płatności przelewem bankowym, datą przelewu będzie dzień uznania rachunku bankowego Thermopatch Polska.
5.2 W przypadku dokonania płatności najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wystawienia faktury, Kupujący/Zleceniodawca będzie uprawniony do upustu na poziomie 2% ceny netto po warunkiem, że wystąpi o niego pisemnie do Thermopatch Polska w ciągu 30 dni od dnia nabycia takiego uprawnienia.
5.3 Jeżeli Kupujący/ Zleceniodawca popadnie w opóźnienie za zapłatę jakiejkolwiek faktury Thermopatch Polska będzie mieć prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie w wysokości ustawowej oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez naruszania innych praw, które mogą przysługiwać Thermopatch Polska zgodnie z umową, niniejszymi warunkami, oraz przepisami prawa.
5.4 Płatność faktury w pierwszej kolejności zostanie wykorzystana na zapłatę należnych odsetek za opóźnienie w zapłacie, następnie na poczet kosztów dochodzenia należności a w następnej kolejności na zapłatę najdawniej wymagalnych należności głównych wraz z naliczonymi odsetkami, nawet, jeśli Kupujący wskaże, że płatność jest przeznaczona na pokrycie określonego zadłużenia.
5.5 Na koszty dochodzenia należności, o których mowa w punkcie 5.4, które Kupujący będzie miał obowiązek zwrócić Thermopatch Polska, składają się koszty windykacji przedsądowej, wynagrodzenie pełnomocnika procesowego, wszelkie koszty i opłaty sądowe i komornicze.

Art. 6 Utrzymanie prawa własności

6.1 Thermopatch Polska zastrzega własność wszelkich towarów dostarczonych Kupującemu w ramach umowy sprzedaży, do chwili pełnej zapłaty ceny za te towary. W przypadku, gdy zgodnie z umową Thermopatch Polska zrealizował również prace dla lub na rzecz Kupującego, zastrzeżenie własności będzie stosowane do momentu zapłaty przez Kupującego również ceny objętej fakturą wystawioną przez Thermopatch Polska w związku z takimi pracami.
6.2 Do momentu przejścia własności dostarczonych towarów na Kupującego, Kupujący nie może dokonywać zastawu ani przyznawać praw do dostarczonych towarów żadnej stronie trzeciej, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu.
6.3 Kupujący ma prawo do sprzedaży i przekazania towarów dostarczonych na rzecz stron trzecich z zastrzeżeniem ich własności, w ramach swojej normalnej działalności. Przy sprzedaży kredytowej, Kupujący zastrzeże u swoich klientów własność towarów na rzecz Thermopatch Polska zgodnie z postanowieniami art. 6.1. Kupujący dodatkowo zobowiązuje się nie dokonywać przelewu ani nie zastawiać wierzytelności od swoich klientów bez uprzedniej pisemnej zgody Thermopatch Polska, a także – po zgłoszeniu przez Thermopatch Polska takiego żądania – do ustanowienia zastawu na wyżej wymienionych wierzytelnościach od swoich klientów na rzecz Thermopatch Polska jako dodatkowe zabezpieczenie jakichkolwiek jego roszczeń przeciwko Kupującemu.
6.4 Kupujący będzie przechowywał osobno towary dostarczone z zastrzeżeniem własności, z zachowaniem należytej staranności oraz oznaczeniem jako własność Thermopatch Polska. Kupujący ubezpieczy towary na rzecz Thermopatch Polska na czas zastrzeżenia własności przed pożarem, wybuchem i zalaniem, jak również kradzieżą i umożliwi Thermopatch Polska wgląd w polisy ubezpieczeniowe na pierwsze żądanie.
6.5 W przypadku opóźnienia się przez Kupującego w zapłacie lub jeśli Thermopatch Polska według własnej oceny uzna, że zapłata ceny w terminie przez Kupującego jest wątpliwa, wówczas Thermopatch Polska będzie mieć prawo do przejęcia towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności. Kupujący dostarczy przejęte towary do Thermopatch Polska w ciągu 3 dni od zgłoszenia takiego żądania ze strony Thermopatch Polska. W przypadku, gdy Kupujący posiada częściowy kredyt, będzie to realizowane po cenie rynkowej obowiązującej w danym momencie, bez przekraczania pierwotnej ceny zakupu. Koszty poniesione z tytułu przejęcia zostaną odliczone od wspomnianej wyżej pozycji uznaniowej.
6.6 W przypadku, gdy przejęte towary nie zostaną zwrócone do Thermopatch Polska w terminie wskazanym w art. 6.6, Kupujący będzie zobowiązany do natychmiastowej zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% ceny netto należnej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Art. 7 Reklamacje

7.1 Reklamacje zgłaszane w związku z wadami dostarczonych towarów widocznymi w chwili dostawy lub takimi, które ujawniły się najpóźniej w ciągu 14 dni od dostawy, zostaną przekazane do Thermopatch Polska na piśmie przez Kupującego w ciągu jednego miesiąca od dostawy, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
7.2 Reklamacje dotyczące wad dostarczonych towarów, które ujawniły się po upływie terminu wskazanego w punkcie 7.1 Kupujący powinien przekazać na piśmie do Thermopatch Polska w ciągu 14 dni od ich wykrycia pod rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
7.3 W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana przez Thermopatch Polska naprawa i/lub wymiana wadliwych towarów nastąpi z chwilą zwrotu wadliwych towarów przez Kupującego do Thermopatch Polska, chyba, że Thermopatch Polska odstąpi od żądania przedmiotowego zwrotu.
7.4 Jeśli reklamacja zostanie uznana, Thermopatch Polska. wedle swojego uznania dokona
a) naprawy lub wymiany towaru i będzie mieć prawo do
b) zwrotu zapłaconej ceny lub udzielenia zniżki od zapłaconej ceny lub
c) fizycznej wymiany przedmiotu reklamacji. W przypadku uznanych reklamacji koszt naprawy lub wymiany ponosi Thermopatch Polska.
7.5 W przypadku reklamacji, niekwestionowana część faktury
Thermopatch Polska (tzn. ta część faktury, która nie dotyczy wadliwych towarów) powinna być zapłacona zgodnie ze wskazanym terminem.

Art. 8 Gwarancja

8.1 Thermopatch Polska gwarantuje odpowiednie działanie zakupionych nowych maszyn/sprzętu w okresie dwunastu miesięcy, liczonych od dnia dostawy. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę wadliwych części, zgodnie z wyborem Kupującego.
8.2 Wady następujących części nie są objęte gwarancją: płyty teflonowe, podkładki gumowe, płyty drukujące, termostaty bimetaliczne, prowadnice taśmy z tuszem, głowice drukarki i termometry.
8.3 Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają, jeśli:
a) Kupujący nie poinformuje o wadzie w terminach określonych w punkcie 7.1 lub
7.2;
b)Kupujący nie umożliwi Thermopatch Polska sprawdzenia wadliwej
maszyny/sprzętu i/lub usunięcia wady;
c)strony trzecie (w tym Kupujący) przeprowadziły prace na zakupionych
towarach bez uprzedniej pisemnej zgody Thermopatch Polska.;
d) maszyna/sprzęt jest wykorzystywany do innych celów, niż zamierzone;
e)wada została spowodowana nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i/lub
wszelkim innym wykorzystaniem maszyny/sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Art. 9 Instrukcje obsługi i odpowiedzialność

9.1 Po dostawie zakupionych maszyn/sprzętu i materiałów drukowanych, Thermopatch Polska przekaże Kupującemu instrukcję obsługi. Jeśli Kupujący nie otrzyma instrukcji obsługi, Kupujący poinformuje o tym niezwłocznie Thermopatch Polska.
9.2 W przypadku, gdy Kupujący postępuje niezgodnie z instrukcją obsługi, robi to na własne ryzyko a Thermopatch Polska nie będzie odpowiedzialne za wynikłe uszkodzenia maszyn/sprzętu, bez względu na ich charakter.

Art. 10 Odpowiedzialność

10.1 Odpowiedzialność Thermopatch Polska z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, jak również z tytułu wad w dostarczonych maszynach/sprzęcie jest ograniczona do obowiązku wyrównania rzeczywiście poniesionej straty bez utraconych zysków. Ograniczenie to nie ma zastosowania przy szkodach wynikłych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
10.2 Thermopatch Polska oświadcza, że od ryzyka określonego w art.10.1 jest ubezpieczona i Kupujący będzie w pierwszej kolejności dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela.
10.3 Przeciwnie do poprzedzających ustępów, Thermopatch Polska nie zaakceptuje odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku niedotrzymania terminów dostawy, chyba że Strony uzgodnią inaczej w oddzielnym porozumieniu.
10.4 Thermopatch Polska nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.

Art. 11 Siła wyższa

11.1 Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności:, nałożenie kar przez władze lokalne lub zagraniczne, pożar lub inne zniszczenia w firmie Thermopatch Polska, sabotaż, strajki i akcje protestacyjne zarówno w zakładzie Thermopatch Polska jak i w zakładach jego dostawców, awarie zasilania, poważne korki uliczne oraz ponadnormatywne nieobecności pracowników Thermopatch Polska z powodu choroby.
11.2 W trakcie działania siły wyższej, realizacja dostaw Thermopatch Polska oraz wykonanie jego innych zobowiązań zostaną zawieszone i Kupujący nie będzie miał prawa do odszkodowania i/lub rozwiązania umowy. W przypadku, gdy okres, w którym Thermopatch Polska nie będzie w stanie wypełniać swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej przekroczy okres dwóch miesięcy, obie Strony mają prawo do rozwiązania umowy bez ingerencji sądowej, i bez prawa do żądania jakichkolwiek odszkodowań.
11.3 W przypadku, gdy Thermopatch Polska częściowo wypełnił swoje obowiązki w momencie działania siły wyższej, lub jeśli Thermopatch Polska będzie w stanie tylko częściowo wypełnić swoje obowiązki po jej zaistnieniu, będzie on mieć prawo żądać zapłaty ceny za dostarczoną część lub część, która w dalszym ciągu ma być dostarczona, a Kupujący zapłaci tę cenę tak, jakby dotyczyła ona osobnej umowy.
11.4 Thermopatch Polska. będzie również mieć prawo do powołania się na siłę wyższą jeżeli zaistnieje ona po upływie terminu wykonania umowy przez Thermopatch.

Art. 12 Niewykonanie warunków umowy

W przypadku jeśli Kupujący nie wywiąże się w terminie z obowiązku zapłaty na rzecz Thermopatch Polska jakiejkolwiek kwoty lub nie wykona w terminie jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z zawartej umowy, a także gdy Kupujący złoży wniosek o przesunięcie terminu płatności, o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o ogłoszenie upadłości, gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne albo zostanie otwarta jego likwidacja, Thermopatch Polska będzie mieć prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem wszelkich praw oraz wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy i związanych z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem.

Art. 13 Informacje (Przekazywanie)

W przypadku zleceń, w celu realizacji zlecenia w odpowiedni sposób, Thermopatch Polska polega na poprawności i kompletności zlecenia złożonego przez Zleceniodawcę oraz informacjach przekazanych w jego ramach. Jeśli w ramach zlecenia pomiędzy Thermopatch Polska. a Zleceniodawcą istnieje różnica zdań dotycząca tego, czy Thermopatch Polska zrealizował zlecenie poprawnie, ciężar przedstawienia dowodu w zakresie treści zlecenia oraz poprawności i kompletności informacji przekazanych przez Zleceniodawcę w jego ramach spoczywa na Zleceniodawcy.

Art. 14 Prawa własności przemysłowej i prawa własności intelektualnej

Składając zlecenie powielenia lub reprodukcji dowolnego wzoru, formy, czy modelu, który nie pochodzi ze spółki Thermopatch Polska., Kupujący/Zleceniodawca deklaruje, że składając to zlecenie Thermopatch Polska nie narusza praw własności przemysłowej lub intelektualnej dowolnych stron trzecich. Kupujący/Zleceniodawca udziela Thermopatch Polska licencji – na tyle, ile jest to konieczne – do realizowania takiego powielania i/lub reprodukcji i w pełni zwolni od odpowiedzialności Thermopatch Polska i, w postępowaniu sądowym i pozasądowym, z wszelkich roszczeń osób trzecich w zakresie odszkodowań za wszelkie możliwe nielegalne powielanie lub reprodukcję i/lub naruszanie praw własności przemysłowej lub intelektualnej osób trzecich.

Art .15 Postanowienia końcowe

15.1 Wszelkie spory będą przekazywane do właściwego sądu we Wrocławiu.
15.2 Wszelkie umowy zawarte z Thermopatch Polska, wszelkie spory z niej wynikłe będą podlegać prawu polskiemu, z wyłączeniem stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (11.04.1980).
15.3 Strony zapewniają poufność wszelkich danych, faktów i zdarzeń, o których wiedzę powzięli w związku z zawarciem i realizacją umowy, i których ujawnienie może być niekorzystne dla interesów drugiej strony. Kupujący/Zleceniodawca w żadnych okolicznościach nie wykorzysta informacji, które Kupujący/Zleceniodawca uzyskał od Thermopatch Polska w dowolny sposób, w szczególności w znaczeniu danych klientów Thermopatch Polska, chyba że Thermopatch Polska udzielił na to uprzedniej pisemnej zgody.
15.4 Kupujący/Zleceniodawca nie będzie się zwracać do pracowników Thermopatch Polska bezpośrednio lub pośrednio, w celu nakłaniania ich do podjęcia zatrudnienia, lub w inny sposób podejmować czynności rekrutacyjnych w odniesieniu do pracowników Thermopatch Polska, pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Thermopatch Polska kary umownej należnej niezwłocznie w kwocie 5.000,00 € za każdy przypadek naruszenia tego zakazu.

Możesz także pobrać nasze ogólne warunki (pdf).

Aby odczytać i wydrukować plik pdf, musisz mieć Adobe Acrobat Reader zainstalowany na komputerze. Możesz pobrać bezpłatną wersję z Adobe.